با توجه به بازطراحی سامانه پورتال٬ برای ثبت درخواست تاسیس آموزشگاه آزاد در انواع سه گانه ٬ پس از مطالعه ضوابط و شرایط در نشانی www.pi.irantvto.ir یا سامانه پیشخوان مجوزهای کشور به نشانی www.bemcenter.ir در صورت انطباق شرایط ٬ درخواست خود را به دبیرخانه هیات نظارت مرکزی مستقر در دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی ارسال نمایید.


جهت آگاهی بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید
pi.irantvto.ir